ENVÍO DE TRABALLOS

O envío e a revisión das propostas realizarase exclusivamente en formato electrónico PDF a través do sistema Myreview:

(http://www.sepln.org/myreview-congreso25/)