Signals
eta32
tzeko29
nez13
baina11
tuz10
ba-10
bait-9
tzean9
izan ere8
erabili8
erabiliz8
bestalde8
helburu8
era berean7
gainera6
adibidez6
ondoren6
hala ere6
ta5
tzeko asmoz5
ela eta5
ez4
arazo4
alde batetik4
bada ere4
izan arren4
are gehiago4
tu ondoren4
berriz4
nean4
azkenik4
nahiz eta3
lortutako emaitzek baieztatzen dute3
beraz3
nez gero3
hau da3
horretarako3
1.3
tzeaz gain3
larik3
halaber3
tzeko helburuarekin3
aldiz2
hau dela eta2
tzeko orduan2
gehientsuenetan2
lako2
gatik2
batetik2
eraginda2
a)2
helburua2
kasuan2
honela2
horren ondorioz2
teknika2
ba- ere2
tzerakoan2
ostera2
baita... ere2
lehenik2
ondorioz2
ere2
eta... ere2
definizioz2
sortuz2
interesa2
emaitza2
metodo2
bertan2
honez gain2
tu arte1
prozedura1
eta hurrengo hauetan zeutzan1
hamar kasutan1
emaitzek iradokitzen dute1
kasu hauetatik1
tu aurretik1
garrantzitsua irudit1
rekin erabili dugu... lagin atera ditugu1
teko1
kasu batzuetan1
horrela gauzak1
eta hau kontutan hartzeko1
lan honetan... analizatzen ditugu1
emaitzak1
baliagarria izan1
erdietsiriko emaitzen arabera... uste dugu1
lortu1
teko orduan1
emaitza positiboak1
ren azterketa egin zaio1
azken hori, gainera1
eta emaitza... lortu1
horien artean1
gure esperientziaren datuak aurkeztuko ditugu1
hasiera batean1
ri esker... arrakasta irizpidetzat... nabarmen hobetu1
eginez... bitartez1
eta... berriz1
horrenbestez1
eta arrakasta irizpidetzat jo1
gainerakoan1
kasu bietan1
honako hauek1
eta horrek... emaitzen alderaketa zailtzen du1
teknika erabiliz1
emaitza... erdietsi1
tu ostean1
neurtuz1
teko helburuarekin1
13 kasuetan1
bestalde... ez1
kasuen erdian1
hori adierazten du1
urteen bitartean... aztertu ditugu1
horrelako kasuak1
n arren1
bidez tratatu1
horien artean, 6 kasu1
eragin nabaria1
n neurrian1
izan daiteke1
batetik... sahiestuz, eta, bestetik... bilduz1
bada... ekarri1
eginez1
bertan esaten denez1
eskuratu ditugun datuek... adierazten dutenez1
egungo gizartean1
eragiteaz gain1
alde batetik... eta bestetik1
n moduan1
teaz gain1
horrek dakarren1
hurrengo1
eta arrazoi ugari... dituzte horretarako1
hala onartzen baita1
baldin eta... ba-1
takoan1
esan nahi baita1
izan ere... bait-1
horiexek izango dira, hortaz1
aurretik#Beginning#eta... ondoren1
zeinak... bait-1
beharrizanak betetzen1
eta horrek esan nahi du1
gorago esan bezala1
ezta hurrik eman ere1
tuz gero1
zailtasunak eta... lorpenak1
aplikazio... baten bidez1
lakoan1
amaieragabeko erronka#Middle#konponbideak... arazo1
eta... dakarkio1
netik1
eta oraindik1
azken horrek1
hiztun ugari#Beginning#hizkuntza minorizatu... ez1
kasu horietan1
zeinen... bait-1
azken... urteotan1
alde batetik... bestetik1
zeinetan... bait-1
bi multzo... bana daitezke1
horren adibide gisa1
arrazoiengatik#End#-gatik, -lako, gatik1
neketsu1
baldintzatu1
beste aldetik1
n bitartean1
garrantzitsua1
osagai hauek1
ondorioa1
gero1
laburki esanda1
Edonola... bi mota bereizi1
bi... mota bereizi1
ingeleserako1
azkenekoak1
izanik ere1
eta ondorioz1
azken kasuan1
laburbilduz1
orduan1
ingeleseko1
euskararako1
adibideak gogorarazi1
tera1
horretarako, bada1
bailebiltzan1
egia da1
kontuan hart1
horrela1
edo, aldiz1
eta, batez ere1
z hitz egiten da1
gure asmoa... -tzea da1
zalantzari tokirik utzi gabe1
azken batean1
burutu nahi izan dugu1
laburbildu1
arakatuz1
ugari1
lehenengo kasuan1
lehenengo1
rakoan1
tean1
ikus daitekeen azaltzen duen moduan1
eta horrela1
eta... aldiz1
horrek esan nahi du1
eta egia esan ez lukete1
hamarkada1
metodologiko... aplikatuz1
tzeko asmoz#End#-tzeko1
azken urte hauetan1
horrela... adibidez1
beraz... oso aproposatzat kalifikatuak1
bereziki1
metodoa erabili1
motibazioa1
ondorio1
horren arrazoia1
baliatuz1
kasu1
rekin aztert1
ren ondorioz1
eta horrek... abantaila garrantzitsua1
lortutako emaitza1
ordea1
beti ere... -z gero1
inplementat1
ondoren#End#eta... ondoren1
horrexegatik1
besteak beste1
era honetan... aplika daitezke1
soluzio1
metodologia1
prozesu1
metodo hauen bitartez jakin ahal izan da, besteak beste1
eta honen ondorioz1
interpretatu1
berebiziko garrantzia1
helburuak lortzeko1
horrela, bada... bi multzo1
horrela, bada1
azken urteotan1
hots1
tzera#End#eta azkenik... -tzera1
garatzeko modua ere eskaintzen du1
hauek guztiak1
bestetik1
eta hauxe garrantzi handikoa1
erakusten dituzte... bait-1
hain zuzen1
horrela... lortu1
ahalbide1
ikertu nahi dugu1
tekniken bidez aztert1
batez ere1
emaitzak osatzen eta ulertzen dira1
teknika hauen guztien medio... ezagutzen dira1
baldintza1
era honetan... lor daiteke1
aldi berean1
(1)1
horregatik1
era honetan... lortu1
teknikaz baliatuz1
teknika erabili1
azkenik esan1
aurkitu1
prebalentzia... erakutsi1
honetarako... saiakera... esperimentuak burutuko dira1
tzea... -tzeko1
erantzuten dute1
kasu gehienetan1
zentzu honetan1
azaleraziz1
hauen artean1
honetaz gain1
tzeko asmoarekin1
azken hauek1
tzearekin batera1
horrez gain1
ekar bait-1
betebehar nagusiak1
(2)1
eta aldiz1
tzea1
bestalde... prebalentzia1
x bidezko ikerketa... burutu1
etorkizun handikoak1
ahalbidet1
honen erroan1
horretarako... jarduera... -tuz1
ri dagokionez1
honetarako1
ela medio1
rekin egi1
oinarritu1
rekin bat dator1
ahalbidetuz1
oso egokia1
edo1